Skúšky podlahového vykurovania

Prvým predpokladom je, že rozdeľovače a zberače sú už zhotovené a nainštalované na svoje miesta podľa projektu.


1. PRIPOJENIE RÚROK

Spôsob napojenia koncov vykurovacích rúrok závisí predovšetkým od druhu použitého materiálu rúrok:

1. Ak sú rúrky z mäkšieho polyolefínu, vyhovujú mosadzné spojky. Tieto spojky spolu s uzatváracími marmatúrami dávajú spoľahlivé napojenie len v tom prípade, ked' je záruka, že počas prevádzky nenastane žiadne mechanické namáhanie spoja. Tieto spojky sú nerozoberateľné. 

2. Jedným z hľadiska dostupnosti a spoľahlivosti je spôsob napojenia rúrok na armatúry pomocou mprechodiek d/G. Existujú dva typy:
- prechodka bez kovového zálisku,
- prechodka s mosadzným záliskom.

Obidva typy vyžadujú ako medzičlánok radiátorové nákrutky príslušnej dimenzie pre pohotové napojenie a odpojenie koncov rúrok od armatúr. Tým sa súčasne zabezpečí „rozoberatel'nosť" spoja. Vyrábajú sa vo vyhotovení s vonkajším a vnútorným závitom.

Spoj medzi prechodkou a voľným koncom rúry sa realizuje polyfúznym zvarom za tepla pomocou špeciálnej armatúry. Tento úkon vyžaduje dostatočnú prax, aby spoj bol spoľahlivo tesný a súčasne nežiaducim zúžením hrdla rúrky pri zvare neobmedzoval cirkuláciu.

Ak sú rúrky veľmi tuhé, môže robit' problém ich ohnutie na malý rádius pri výstupe na rozdeľovač. V takomto prípade sa odporúčajú aplikovať polyolefínové 90° kolená požadovanej dimenzie. Výstup rúrok z betónovej podlahy treba riešiť odborne, pričom treba použiť elektroinštalačné ohybné hadice.


2. NAPÚŠŤANIE SYSTÉMU

Po napojení všetkých obvodov na rozdel'ovač a zberač rúrky sa napustia upravenou vodou obohatenou inhibitorom. Najúčelnejšie je napúšťať vykurovacie obvody cirkulačným spôsobom. Pomocou čerpadla (napr. ponorného) z nádrže (polyetylénová bandaska) s upravenou vodou, ktorá je umiestnená v blízkosti zberača , tlačí sa voda cez napúšt'ací kohút zberača do systému. Na napúšťací kohút rozdeľovača je napojená hadica, druhým koncom vyvedená do uvedenej nádrže. Takto získame uzavretý cirkulačný okruh. Pustí sa čerpadlo a systém sa naplní bez potreby odvzdušnenia. Pritom treba dbať o to, aby v zásobníku bol stále dostatok vody.

Pri použití nesfarbených rúrok možno priebeh napúšt'ania skontrolovať vizuálne. Napúšťať sa môže aj po jednotlivých obvodoch uzatváraním a otváraním príslušných armatúr.


3. TLAKOVÁ SKÚŠKA

Rúrkový systém naplníme vodou a prevedieme tlakovú skúšku, ktorá pozostáva z dvoch častí:
a) tlaková skúška klasickej kotlovej časti a časti rozvodov,
b) tlaková skúška rúrkových rozvodov v podlahe.

Tlakovou skúškou preveríme tesnosť systému pretlakom podľa udania výrobcu rúrok. Je jedným z najdôležitejších úkonov montáže.

Tlakovú skúšku klasickej kotlovej časti a časti rozvodov poznáme z oblasti konvekčného vykurovania, preto nie je náplňou tejto kapitoly.

Tlaková skúška rúrkových rozvodov v podlahe sa uskutočňuje tesne po napustení systému vykurovacou vodou. Preto pred tlakovaním treba skontrolovať, či uzatváracie armatúry hlavných prívodov k rozdeľovaču a zberaču sú dobre uzavreté. Odporúča sa odpojit' aj tieto prívody, pretože v prípade netesnosti môže unikať pretlak cez hlavnú uzatváraciu armatúru do rozvodného systému a kotlového okruhu. Tento únik by sme dokázali len ťažko identifikovať.

Cez napúšťací kohút rozdeľovača sa napojí špeciálne tlakovacie čerpadlo, ktorým sa dotlačí tlak vody na päťnásobok prevádzkového tlaku. Po dosiahnutí predpísaného pretlaku sa uzavrie napúšťací kohút. Skontrolujú sa tesnosti spojov na všetkých armatúrach, spoje na potrubí, ako aj celý potrubný systém na podlahe.

Pretlak v potrubí musí zotrvať aspoň počas 24 hodín. Za tento čas tlak môže klesnút' len na hodnotu 2/3 pôvodného skúšobného pretlaku. Tento pokles čiastočne možno pripísat' elasticite plastových rúrok (tzv. studená tekutosť plastov).

Ak sa pri tlakovej skúške zistí hocijaká netesnosť, treba poruchu odstrániť a skúšku zopakovat'.

Počas trvania tlakovej skúšky sa celý rúrkový systém uložený na podlahe vyfotografuje. Pritom treba dbať na to, aby sme zachytili všetky detaily. Tento fotografický dokument sa potom archivuje u dodávateľa systému. Neskoršie sa môže využit' pri odstraňovaní porúch vyvolaných ľudským faktorom (prese kanie, prevŕta nie rúrky v podlahe).

Betónovanie sa vykoná v natlakovanom stave. Pretlak treba v rúrkach ponechat' 7 dní od skončenia betonážnych prác. Tlak pritom môže klesať samovoľne bez d'alšieho dotlakovania. O výsledku tlakovej skúšky sa napíše záznam do montážneho denníka. 


4. VYKUROVACIA SKÚŠKA

Prvá vykurovacia skúška sa môže uskutočniť až po 28 dňoch po betónovaní. Prvý zákur musí prebiehať nie prudkým nárastom teploty vykurovacej vody. Odporúča sa vyhriatie betónovej podlahy s dynamikou 5 °C za deň (vzťahuje sa to na teplotu podlahy). Tomuto rastu zhruba zodpovedá nárast teploty vykurovacej vody o 0,5 °C za hodinu. O priebehu vykurovacej skúšky sa urobí záznam do stavebného denníka.

Vykurovaciu skúšku robíme tak, že sa postupným zvyšovaním teploty o 3°C na deň dosiahne plánovaná teplota vykurovacieho média. Pritom dbáme, aby sa:
- po vykurovacej skúške prekontrolovali všetky závitové spoje a tesnenia,
- podlahová krytina neuložila skôr ako 14 dní po vykurovacej skúške,
- podlahové povlaky nalepovali na studenú podlahu príslušným lepidlom a teplota sa začala zvyšovat' až na tretí deň po nalepení; postupne sa má teplota rozložiť do troch dní až do dosiahnutia výšky prevádzkovej teploty vykurovacieho média.5. ZAREGULOVANIE SYSTÉMU

Po úspešnej vykurovacej skúške sa na ekvitermickom regulátore nastavia hodnoty, ktoré sú v súlade s výpočtovými hodnotami podľa projektu I (závislost' strednej teploty vykurovacej vody tm od vonkajšej teploty vzduchu te). Skontrolujú sa nastavené údaje na ochrannom systéme proti prekročeniu dovolených maximálnych teplôt vykurovacej vody a nastavia sa všetky regulačné elementy na rozdeľovačoch podľa výsledkov hydraulického výpočtu, ktoré sú uvedené na výkresovej dokumentácii (vertikálna schéma rozvodov). Potom sa pustí vykurovanie. Po nabehnutí prevádzkových teplôt sa môžu na elektrickom regulátore podľa potrieb alebo požiadaviek investora nastaviť poklesy alebo zvýšenia teplôt. Jednotlivé okruhy sa môžu doregulovať osobitne. 

Pri programovom ustanovení regulácie podľa spínacích hodín treba vziať do úvahy približne trojhodinový teplotný fázový posuv (tepelná zotrvačnosť podlahy).

Po zabetónovaní rúrok podlahového vykurovania do konštrukcie podlahy urobí dodávateľ funkčnú skúšku. Táto trvá najdlhšie 15 dní a ak pri nej nenastane porucha vykurovacieho systému, možno na vychladnutý povrch vykurovacej podlahy klásť podlahovú krytinu.


V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.